วันที่ 2 ธ.ค.60 เวลา 0900 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา ช.3 พัน.302 เข้าพบปะแม่บ้านกำลังพล

       วันที่ 2 ธ.ค.60 เวลา 0900 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา ช.3 พัน.302 เข้าพบปะแม่บ้านกำลังพล ช.3 พัน.302 เพื่อ ประชุมชี้แจงนโยบายของผู้บังคับบัญชาให้กับแม่บ้านได้รับทราบ และพูดคุยเสนอข้อคิดเห็น สอบถามปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาศักยภาพของแม่บ้าน และชุมชนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีแม่บ้านกำลังพลเข้าร่วมประชุม จำนวน 66 ท่าน และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับผู้มาเข้าร่วมประชุม ณ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชน ช.3
^