ห้วงวันที่ 13 – 17 ธ.ค. 60 หน่วยได้ดำเนินการแจกจ่ายต้นกล้าผักพระราชทาน เพื่อปลูกตาม “โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ”

       ห้วงวันที่ 13 – 17 ธ.ค. 60 หน่วยได้ดำเนินการแจกจ่ายต้นกล้าผักพระราชทาน เพื่อปลูกตาม
“โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ” ณ โรงประกอบเลี้ยง ช.3 พัน.302 และบ้านพักกำลังพล ช.3 พัน.302
1
^