ภารกิจภารกิจ
 สร้างและฟื้นฟูถนน สนามบิน ระบบทางท่อ โครงสร้าง และสาธารณูปโภค และช่วยในการปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยฉุกเฉิน


^