ประวัติหน่วย

 
ประวัติการจัดตั้งหน่วย
 
           กองพันทหารช่างที่ 302 มีที่ตั้งปกติถาวรอยู่ที่ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ บ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีอาณาเขตคิดเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 7,116 ไร่เศษ 
       ประวัติการจัดตั้ง กองพันทหารช่างที่ 302  จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ)  ที่ 259/25 ลง  22 กันยายน พุทธศักราช 2525 โดยมีที่ตั้งชั่วคราว  ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ต่อมากองทัพบกได้ออกคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ)  ที่ 183/29
ลง  7 สิงหาคม พุทธศักราช 2529  ให้เคลื่อนย้ายจากที่ตั้งชั่วคราวเข้าที่ตั้งปกติถาวร  ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  จึงให้วันที่  22 กันยายน ของทุกปี  เป็นวันสถาปนาหน่วย และได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลประจำหน่วย ตั้งแต่วันที่  19  มีนาคม พุทธศักราช 2530
^