วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

                              ​                                     

กองทัพบก เป็นกลไกด้านความมั่นคง ของรัฐที่สำคัญ และมีศักยภาพ  ในอันที่จะพิทักษ์รักษาเอกราช และ ความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาชน และผลประโยชน์ของชาติ
 
รวมทั้งการพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืน และเป็นกองทัพที่มีเกียรติ์ และศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น ศรัทธา ตลอดจนสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เสมอ...

        กองพันทหารช่างที่ 302 เป็นหน่วยที่มีศักยภาพ และ ความพร้อมในการสนับสนุนงาน ด้านยุทธการ การพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองต่อภาพกิจของหน่วยเหนือ อย่างเต็มขีดความสามารถ

ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา และ เชื่อถือศรัทธาของประชาชนอย่างแท้จริง


 
^